Regulamin

Informujemy, że akcja VITAY w Yanosik zostaje przedłużona do 31.05.2017r.

1. Definicje

 1. Promocja - promocja „VITAY w Yanosik” organizowana wspólnie przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz NEPTIS S.A. („Organizatorzy”).
 2. ORLEN - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.
 3. NEPTIS - NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, 60-650 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000447152, NIP: 972-11-87-720, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 100.000,00 zł.
 4. Yanosik - aplikacja na smartfony (Android, iOS, Windows Phone), dzięki której kierowcy tworzą społeczność skupioną wokół poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach, prowadzona przez NEPTIS na zasadach określonych w Regulaminie Yanosik.
 5. Regulamin Yanosik - regulamin aplikacji Yanosik, wydany przez NEPTIS, dostępny w szczególności na stronie internetowej www.yanosik24.pl, www.yanosik.pl i w aplikacji Yanosik.
 6. Program VITAY - program lojalnościowy stworzony przez ORLEN i funkcjonujący na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY.
 7. Regulamin Programu VITAY - regulamin programu lojalnościowego VITAY wydany przez ORLEN, dostępny w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na stronie www.vitay.pl.
 8. Przyłączenie karty - rejestracja do Promocji, polegająca na podaniu numeru posiadanej karty VITAY w Yanosik w Zakładce VITAY przez Użytkownika, będącego uczestnikiem Programu VITAY.
 9. Uczestnik - użytkownik korzystający z Yanosik będący jednocześnie uczestnikiem VITAY, który w Yanosik, w Zakładce VITAY dokonał Przyłączenia karty.
 10. Użytkownik - osoba korzystające z Yanosik, która nie przystąpiła do Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie Promocji.
 11. Zakładka VITAY - dedykowane Promocji miejsce w menu Yanosik, w którym Użytkownicy mogą dokonać Przyłączenia Karty oraz otrzymać dostęp do informacji o korzyściach, które mogą uzyskać przystępując do Promocji.

2. Przedmiot Promocji

 1. Akcja polega na wspieraniu aktywności Uczestników skupionych w społeczności Yanosik, która zabiega o poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach.
 2. Promocja polega na przyznawaniu Uczestnikom punktów VITAY w Programie VITAY i przekazywaniu ekwiwalentu pieniężnego do Fundacji ORLEN DAR SERCA za określone czynności wykonane w Yanosik, zgodnie z Regulaminem Promocji.
 3. Zasady gromadzenia i wymiany punktów VITAY na prezenty lub kupony, zasady uzyskiwania rabatów oraz wszelkie inne kwestie dotyczące realizacji Programu VITAY określa Regulamin Programu VITAY.

3. Pula punktów VITAY

 1. W każdym miesiącu kalendarzowym ORLEN przeznacza 2 miliony punktów VITAY na wspieranie społeczności („Pula”).
 2. Pula ze względu na cel, zostanie podzielona na dwie części. Połowa punktów VITAY będzie przyznawana indywidualnie Uczestnikom („Pula Indywidualna”), a druga połowa zostanie przeznaczona na darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji ORLEN Dar Serca na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji („Pula Charytatywna”).
 3. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym:
  1. Pula zostanie wyczerpana: Uczestnikom nie zostaną naliczone punkty VITAY od momentu wyczerpania Puli. O wyczerpaniu Puli punktów Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani w Yanosik oraz na stronie www.yanosik24.pl, www.yanosik.pl w sposób czytelny, umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.
  2. Pula nie zostanie wyczerpana: pozostałe punkty z Puli przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy, zwiększając odpowiednio Pulę Indywidualną i Pulę Charytatywną przeznaczoną na ten kolejny miesiąc.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy, tj. Użytkownicy korzystający z Yanosik będący jednocześnie uczestnikami Programu VITAY, którzy w Yanosik w Zakładce VITAY dokonali Przyłączenia karty.
 2. Aby Uczestnik wziął udział w Promocji, w okresie jej obowiązywania wskazanym w § 6, konieczne jest spełnienie łącznie następujące warunków:
  1. Użytkownik dokona Przyłączenia karty i zaakceptuje postanowienia Regulaminu Promocji
  2. Uczestnik:
   1. zgłosi jako pierwszy nowe zgłoszenie następujących zdarzeń w Yanosik: „Kontrola”, „Patrol”, „Zagrożenie”, „Inspekcja” („Zdarzenie”); które następnie zostanie potwierdzone przez innego Uczestnika lub Użytkownika, lub
   2. potwierdzi Zdarzenie wcześniej zgłoszone przez innego Uczestnika lub Użytkownika, które następnie zostanie ponownie potwierdzone przez innego Uczestnika lub Użytkownika,
  3. Pula na obecny miesiąc kalendarzowy nie zostanie wyczerpana przed spełnieniem przez Uczestnika ostatniego ze wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej warunków udziału w Promocji.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy spełniając każdorazowo warunki opisane w § 4 ust. 2 powyżej.
 4. NEPTIS będzie na bieżąco informował w Zakładce VITAY o wysokości Puli dostępnej w aktualnym miesiącu kalendarzowym.

5. Odstąpienie i rezygnacja z udziału w Promocji

 1. Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Promocji, odstąpić od udziału w Promocji bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji (ale nie jest to obowiązkowe).
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 4. Niezależnie od prawa odstąpienia wskazanego powyżej, Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie, składając wypowiedzenie, tj. np. przesyłając pisemne wypowiedzenie listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, 60-650 Poznań z dopiskiem na kopercie „VITAY w Yanosik” (ale nie jest to obowiązkowe) lub wybierając opcję „Odłącz kartę VITAY” w Zakładce.

6. Zasady przyznawania punktów VITAY

 1. Uczestnik, który dokonał czynności wskazanych w § 4 ust. 2 lit. a i b:
  1. z chwilą wystąpienia potwierdzenia w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (i), lub
  2. b. z chwilą wystąpienia ponownego potwierdzenia w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (ii),
  uzyskuje prawo do naliczenia mu 1 punktu VITAY (słownie: jeden) z Puli Indywidualnej („Punkty Indywidualne”), niezależnie od liczby zaistniałych potwierdzeń lub ponownych potwierdzeń, o ile spełniony jest warunek wskazany w § 4 ust. 2 lit. c Regulaminu Promocji. Uzyskanie wielu potwierdzeń Zdarzenia w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (i) lub wielu ponownych potwierdzeń w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (ii) nie uprawnia do naliczenia wielokrotności punktu.
 2. Dodatkowo, wraz z przyznaniem 1 Punktu Indywidualnego na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej, ORLEN przeznacza 1 punkt VITAY z Puli Charytatywnej na darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA („Punkty Charytatywne”).
 3. ORLEN może w okresie trwania Promocji zwiększyć okresowo liczbę przyznawanych Uczestnikom Punktów Indywidualnych oraz Punktów Charytatywnych, o czym Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani na dni 30 dni przed wprowadzeniem dodatkowej liczby punktów. Informacja o okresowym zwiększeniu liczby przyznawanych punktów VITAY ukaże się w Yanosik oraz na stronie www.yanosik24.pl, www.yanosik.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.
 4. Punkty Indywidualne przyznane Uczestnikowi ulegają sumowaniu w danym miesiącu kalendarzowym, a ich suma wyświetla się w Zakładce VITAY. Suma uzyskanych przez Uczestnika Punktów Indywidualnych za dany miesiąc zostanie doliczona przez ORLEN do salda Karty VITAY uczestnika Programu VITAY w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego.
 5. Punkty Charytatywne ulegają sumowaniu w danym półroczu kalendarzowym. Suma tak naliczonych Punktów Charytatywnych za dane półrocze zostanie przeliczona na sumę pieniężną według przelicznika: 1 Punkt Charytatywny = 0,5 grosz (słownie: pół grosza). Darowizna pieniężna w wysokości odpowiadającej sumie pieniężnej wynikającej z przeliczenia, na zasadzie opisanej w zdaniu poprzedzającym, Punktów Charytatywnych na sumę pieniężną, zostanie przekazana przez ORLEN na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA, na określony zgodnie z ust 6 poniżej cel charytatywny („Cel Charytatywny”), w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia danego półrocza kalendarzowego.
 6. Cel Charytatywny, na który dokonana zostanie darowizna na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA wskazana w ust. 5 powyżej, zostanie wybrany – dla każdej z darowizn oddzielnie – w następujący sposób:
  1. Organizatorzy zaproponują łącznie 3 cele charytatywne, które zostaną opublikowane na fanpage’u „Walcz z absurdami na drogach” w portalu społecznościowym Facebook;
  2. spośród wskazanych powyżej 3 celów charytatywnych, użytkownicy posiadający konto w portalu Facebook („Użytkownik Facebook”) w drodze głosowania, w którym Użytkownikowi z jednego konta Facebook przysługiwało będzie prawo oddania jednego głosu, wybiorą 1 Cel Charytatywny, na który ma być przekazana darowizna za dane półrocze;
  3. za wybrany Cel Charytatywny uważa się ten spośród celów wskazanych w ust. 6 lit. a powyżej, na który Użytkownicy Facebook w głosowaniu oddadzą największą liczbę głosów; jeżeli taką samą – największą liczbę głosów oddano na więcej niż 1 spośród zaproponowanych celów, to wówczas przeprowadzane jest dalsze głosowanie pomiędzy celami, które uzyskały taką samą – największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Jeżeli w dalszym głosowaniu taką samą – największą liczbę głosów oddano na więcej niż 1 spośród celów branych pod uwagę w dalszym głosowaniu, za wybrany Cel Charytatywny uważa się ten spośród celów, na którego pierwszy głos w dalszym głosowaniu został oddany wcześniej;
  4. informacja o głosowaniu, wraz z regulaminem głosowania i wskazaniem czasu trwania głosowania (nie krótszego niż 1 miesiąc) zostanie opublikowana na stronie internetowej www.yanosik24.pl, www.yanosik.pl na fanpage’u „Walcz z absurdami na drogach” w portalu społecznościowym Facebook oraz zakomunikowana w Zakładce VITAY najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem głosowania.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania naliczenia Punktów Indywidualnych lub Punktów Charytatywnych przez okres niezbędny do wyjaśnienia, ale nie dłuższy niż 60 dni, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik nabył prawo do punktów w sposób sprzeczny z Regulaminem Promocji, Regulaminem Programu VITAY lub Regulaminem Yanosik lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub poprzez nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w systemy informatyczne obsługujące Promocje. Wstrzymanie naliczenia punktów dotyczy jedynie tych punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa zdaniu poprzedzającym.
 8. W sytuacji potwierdzenia nieuprawnionego uzyskania przez Uczestnika Punktów Indywidualnych te Punkty Indywidualne, a także Punkty Charytatywne związane z tymi Punktami Indywidualnymi, będą anulowane lub nie zostaną naliczone.

7. Czas trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od dnia 3.03.2015 roku do dnia 31.05.2015 roku.
 2. Promocja może zostać przedłużona przez Organizatorów na kolejne, nie dłuższe niż trzymiesięczne okresy oznaczone, o czym Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 14 dni przed upływem czasu trwania Promocji, poprzez komunikat w Yanosik oraz na stronie internetowej www.yanosik.pl i www.yanosik24.pl ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały, nie dłuższy niż trzymiesięczny okres oznaczony, na który Promocja zostaje przedłużona.

8. Reklamacje

 1. Zgłoszone reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane i obsługiwane przez Neptis, w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz z Regulaminem Promocji.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na przykład:
  1. pisemnie, listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, 60-650 Poznań z dopiskiem na kopercie „VITAY w Yanosik” lub,
  2. przy pomocy formularza na stronie internetowej www.yanosik.24.pl i www.yanosik.pl.
 3. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu osoba składająca reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty VITAY, adres do doręczeń, a także opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Neptis wymagać będzie udziału w postępowaniu ORLEN, Neptis może przekazać do ORLEN numer karty VITAY i liczbę przyznanych lub podlegających przyznaniu w Promocji Punktów (Indywidualnych i Charytatywnych z nimi związanych).
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba która ją złożyła zostanie poinformowana w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

9. Dane osobowe

 1. Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji są NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, 60-650 Poznań oraz PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie Promocji. Administratorzy mogą przekazywać sobie numer karty VITAY Uczestników w celu prawidłowego prowadzenia Promocji i rozpatrywania reklamacji.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Programu VITAY jest PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, który przetwarza dane uczestników Programu VITAY zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu VITAY.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji Yanosik jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, 60-650 Poznań, który przetwarza dane osobowe Użytkowników aplikacji Yanosik zgodnie z Regulaminem Yanosik.

10. Postanowienia Końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji z następujących ważnych przyczyn i wyłącznie w zakresie wynikającym z przyczyny uzasadniającej zmianę:
  1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Promocji do aktualnych przepisów prawa,
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez odpowiednie ogłoszenie w Yanosik i na stronie internetowej www.yanosik24.pl, www.yanosik.pl chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały termin zmiany Regulaminu Promocji. Zmieniony Regulamin Promocji obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji.
 2. O okresowym zwiększeniu liczby przyznawanych Uczestnikom Punktów Indywidualnych lub Punktów Charytatywnych, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu Promocji, Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani na dni 30 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany poprzez komunikat w Yanosik oraz na stronie www.yanosik24.pl, www.yanosik.pl ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.
 3. O przedłużeniu czasu trwania Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Promocji, Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 14 dni przed upływem czasu trwania Promocji, poprzez komunikat w Yanosik oraz na stronie www.yanosik.pl i www.yanosik24.pl, ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały nie dłuższy niż trzymiesięczny okres oznaczony, na który Promocja zostaje przedłużona.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów: www.yanosik.pl i www.yanosik24.pl i www.vitay.pl oraz w aplikacji Yanosik.