31.05.2024

Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych - poradnik kierowcy

Strona głównaBlog YanosikPierwsza pomoc w wypadkach drogowych - poradnik kierowcy

Jako kierowcy, macie obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Każdy z Was odbył kurs, kiedy ubiegał się o uprawnienia. Boicie się, że nie pamiętacie zasad lub zrobicie krzywdę ofierze wypadku? Sprawdźcie, co robić w sytuacji zdarzeń, w których są ranni!

Kiedy kierowca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy?

Zgodnie z przepisami, kierowca jest obowiązany do udzielenia pierwszej pomocy:

Art. 44 ust. 2 Prawo o ruchu drogowym, informuje „Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 

  1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.”

Poza aspektem prawnym, to także obowiązek moralny i etyczny – uczestnicy ruchu, zwłaszcza kierowcy, powinni wykazywać gotowość do pomocy innym, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i stosowaniu się do zasad.

Ten sam artykuł, punkt 2 informuje, że „nie należy podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku”. Z kolei, w art. 162 kodeksu karnego, paragraf 2 znajdziecie zapis „Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej”.

Jak rozpoznać sytuacje wymagające pierwszej pomocy?

Poniżej sytuacje, które wymagają interwencji kierowcy i udzielenia pierwszej pomocy:

Wypadek drogowy – nie ma znaczenia, czy jesteście świadkami czy uczestnikami, jako kierowca musicie zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i sprawdzić stan poszkodowanych. Jeśli są ranni, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną i, jeśli to możliwe, udzielić pierwszej pomocy.

Widoczne obrażenia lub osłabienie – jeśli ranna osoba kontaktuje i nie jest narażona na ciężki uszczerbek na zdrowiu, jesteście zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy udzielaniu pierwszej pomocy na drodze

Zapewnienie bezpieczeństwa - pierwszym krokiem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, aby uniknąć dalszych wypadków. Ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne. Pamiętajcie, że ten obowiązek również reguluje art. 44 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym.

Ocena sytuacji - następnie należy ocenić stan poszkodowanych, zwracając uwagę na ich stan, zwłaszcza otwarte rany, krwawienia, stan świadomości oraz możliwość urazów kręgosłupa.

Wezwanie pomocyzawsze należy wezwać służby ratownicze, podając dokładne informacje o miejscu i charakterze zdarzenia oraz stanie poszkodowanych.

Udzielanie pierwszej pomocy - jeżeli jesteście przeszkoleni (a jako kierowcy – jesteście) i warunki na to pozwalają, podejmijcie próbę udzielenia pierwszej pomocy. Zajmujcie się poszkodowanymi w kolejności, zależnej od ciężkości ich stanu.

Jak zabezpieczyć miejsce wypadku?

Zgodnie z art. 44 Prawo o ruchu drogowym ust. 1, kierowca w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, jest obowiązany do zatrzymania pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto musi podjąć odpowiednie środki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia oraz niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.

Dotyczy to sytuacji, w której nie ma ofiar śmiertelnych lub rannych!

Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadku – instrukcja krok po kroku

Przyjmijmy dwa scenariusze zdarzeń – pierwszy, w którym jesteście w stanie udzielić pierwszej pomocy samodzielnie, ponieważ zostaliście przeszkoleni na kursie nauki jazdy oraz drugi, w którym występują ciężkie obrażenia, a nawet podejrzenie ofiar śmiertelnych.

Scenariusz 1: macie możliwość udzielenia pierwszej pomocy, włączając w to resuscytację krążeniowo-oddechową. Instrukcja, co zrobić:

Krok 1: zabezpieczenie miejsca wypadku:

Zatrzymajcie swój pojazd w bezpiecznej odległości od miejsca wypadku. Włączcie światła awaryjne, aby ostrzec nadjeżdżające pojazdy. Jeśli to bezpieczne i zgodne z przepisami, ustawcie trójkąt ostrzegawczy.

Krok 2: ocena sytuacji:

Oceńcie sytuację bez narażania własnego życia. Zwróćcie uwagę na zagrożenia, takie jak: ogień, wycieki paliwa, ruch drogowy. Zbliżcie się do poszkodowanych tylko, jeśli nie zagraża to zdrowiu i życiu Waszemu i ofiar.

Krok 3: wezwanie pomocy:

Samodzielnie lub z pomocą innego świadka wezwijcie służby ratunkowe, podając dokładną lokalizację i opis sytuacji, w tym liczbę poszkodowanych i ich stan.

Krok 4: udzielanie pierwszej pomocy:

Sprawdźcie stan świadomości poszkodowanych. Jeśli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha normalnie, rozpocznijcie resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), czyli ułóżcie poszkodowanego na plecach na twardym podłożu, rozpocznijcie uciskanie klatki piersiowej - 30 uciśnięć na 2 wdechy. Kontynuujcie RKO do przybycia służb ratunkowych lub do momentu, gdy poszkodowany zacznie oddychać samodzielnie.

Kontrolujcie wszelkie krwawienia (jeśli są), stosując bezpośredni nacisk na rany.

Monitorujcie oddech i krążenie, utrzymując ciepłotę ciała poszkodowanych.

Scenariusz 2: sytuacja jest poważna, macie tylko możliwość zabezpieczenia miejsca i wezwania pomocy:

Krok 1: zabezpieczenie miejsca wypadku:

Postępujcie tak samo, jak w scenariuszu 1, aby zapewnić bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

Krok 2: ocena sytuacji:

Zachowajcie szczególną ostrożność; nie zbliżajcie się do pojazdów, jeśli istnieje ryzyko dalszych uszkodzeń lub zagrożeń, takich jak pożar czy wyciek substancji niebezpiecznych.

Krok 3: wezwanie pomocy:

Samodzielnie lub przez innego świadka wezwijcie służby ratunkowe, szczegółowo opisując sytuację i potencjalne zagrożenia.

Krok 4: obserwacja z bezpiecznej odległości:

Nie próbujcie przenosić ani przemieszczać ciężko rannych osób, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla ich życia (np.: pożar). Monitorujcie sytuację z bezpiecznej odległości, informując służby ratunkowe o wszelkich zmianach.

W obu scenariuszach - pamiętajcie, że własne bezpieczeństwo jest priorytetem! Nie podejmujcie działań, które mogą zwiększyć ryzyko dla Was lub innych.

Udzielanie pierwszej pomocy jest ważne, ale powinno być przeprowadzane z zachowaniem pełnej ostrożności i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Regularne szkolenia z pierwszej pomocy są zalecane, aby skutecznie pomagać w takich sytuacjach.

Prawne konsekwencje nieudzielenia pierwszej pomocy przez kierowców

Zgodnie z kodeksem karnym, art. 162 paragraf i „kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W sytuacji, w której jesteście świadomi zagrożenia i nie udzielicie pierwszej pomocy, pomimo tej świadomości, możecie zostać ukarani.

Ponadto, jako kierowcy, podlegacie także art. 93 kodeksu wykroczeń:

„§  1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

§  2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.”

Nie musicie się obawiać, że nieumiejętnie udzielicie pierwszej pomocy albo Wasza interwencja pogorszy stan poszkodowanego, np.: w efekcie źle wykonanego masażu serca, połamiecie żebra. Najważniejsze jest udzielenie pomocy.

Zgodnie z przepisami, nie musicie mieć zaawansowanych umiejętności ratowniczych lub wiedzy lekarskiej. Wezwanie służb to również forma udzielenia pomocy, pamiętajcie, aby udzielić im jak najwięcej informacji o danej sytuacji, ponadto dyspozytor podpowie Wam, co robić.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic