Regulamin aplikacji mobilnej Y

I. POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Y24, a także świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
 3. Pojęcie użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
 5. Usługi z wykorzystaniem Aplikacji są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
 6. Pobranie Aplikacji z dedykowanych dla danego oprogramowania sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne, za wyjątkiem obowiązków zapłaty Abonamentu za korzystanie z Urządzeń Yanosik. Użytkownik zostanie wyraźnie powiadomiony w momencie składania zamówienia, że dana Usługa pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 9. Usługodawca, w ramach współpracy z różnymi partnerami, może udostępniać Użytkownikom w ramach Aplikacji różne serwisy. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają poszczególne regulaminu tych serwisów. Korzystanie z oferowanych serwisów wymaga zapoznania się i akceptacji poszczególnych regulaminów. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami poszczególnych serwisów, stosuje się postanowienia regulaminów poszczególnych serwisów. W sprawach nieuregulowanych w regulaminach poszczególnych serwisów stosuje się postanowienia Regulaminu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników Urządzeń mobilnych, którzy pobiorą ją ze sklepu oferującego aplikacje mobilne, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.
 2. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
 4. Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji.
 5. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. W celu skorzystania z Aplikacji niezbędne jest dokonanie rejestracji (założenie konta Użytkownika). Rejestracja jest również możliwa z wykorzystaniem portalu Facebook, Google lub innego portalu dającego możliwość takiej rejestracji. Aktualna możliwość rejestracji z wykorzystaniem jednego z portali jest każdorazowo widoczna w Aplikacji podczas zakładania konta Użytkownika. Wybór portali należy do Usługodawcy.
 7. Celem dokonania rejestracji, za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym w Aplikacji następujące dane:
 8. Użytkownik dokonując rejestracji konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych,
  w tym danych osobowych.

III. INTEGRACJA Z INNYMI KONTAMI

 1. Użytkownik może zintegrować Aplikację ze swoim kontem na portalu społecznościowym: Facebook, a także kontem Google lub innym kontem na portalu dającym możliwość takiej integracji. Integracja taka jest jednak dobrowolna i nie ogranicza Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacja. Aktualna możliwość integracji z wykorzystaniem jednego z portali jest każdorazowo widoczna w Aplikacji. Wybór portali należy do Usługodawcy.
 2. Integracja, o której mowa w pkt 3.1. jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania każdorazowego regulaminu Facebook lub Google lub innego portalu dającego możliwość takiej integracji, w szczególności zawarte tam zasady udostępniania treści i danych użytkowników, zasady bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób.

IV. OGóLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy.
 5. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres [email protected].
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

V. ZAPŁATA ABONAMENTU ZA KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ YANOSIK

 1. Użytkownik ma możliwość wniesienia opłaty abonamentu za korzystanie z Urządzeń Yanosik za pośrednictwem Aplikacji.
 2. W celu wniesienia opłaty należy wybrać przycisk "Kupuję i płacę". Po wybraniu przycisku Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Wniesienie opłaty abonamentu oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Neptis S.A. a Użytkownikiem.
 5. Na wyrażony w formie elektronicznej wniosek Użytkownika, Usługodawca wystawi fakturę VAT na dane wskazane w Aplikacji. Faktura zostanie przesłana pod wskazany adres e-mail.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, o której mowa w punkcie V.3 Regulaminu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Aby Użytkownik mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w punkcie I.3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Neptis S.A. niezwłocznie zwróci Użytkownikowi otrzymaną od niego płatność. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności nie jest możliwe, Neptis S.A. niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji.
 4. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji.
 5. Świadczenie Usługi może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Ubezpieczyciela. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

VII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. spółka NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720, telefon 510 692 959, adres mailowy: [email protected].
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość
  e-mailową wysyłaną pod adres: [email protected]
 3. W trakcie rejestracji konta w Aplikacji, a także w trakcie korzystania z Aplikacji, Usługodawca może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000, 1669), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 123).
 7. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
 9. Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:
 10. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 9 powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres [email protected] W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
 11. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 12. Usługodawca przetwarza oraz udostępnia Google oraz Facebook dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach marketingowych:
 13. Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, w zakresie: obsługi prawnej, obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. Dodatkowo innymi administratorami danych osobowych Użytkownika mogą stać się też w pewnym zakresie niektóre podmioty przetwarzające dane, a zwłaszcza podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), działalność pocztową lub kurierską, jak również: w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody: inni przedsiębiorcy.
 14. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

IX. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nick Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości.
 3. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji, o ile wyrazi on na to zgodę w trakcie procesu reklamacyjnego.
 4. Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 6. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

X. NEWSLETTER

 1. Użytkownik w celu uzyskania informacji dotyczących Aplikacji, w tym o nowościach a także innych informacji handlowych dotyczących Aplikacji, Usługodawcy oraz jego partnerów może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

XI. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, niezwłocznie usunie konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.: z 2018 roku, poz.: 1000 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 123), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).