25.03.2024

Prawo jazdy dla obcokrajowców. Szykują się zmiany w prawie

Strona głównaBlog YanosikPrawo jazdy dla obcokrajowców. Szykują się zmiany w prawie

17 czerwca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy przez kierowców świadczących usługi przewozu osób lub taksówkarskie. Aby wymienić dokument uprawniający do kierowania pojazdami, wydany w innym kraju niż Polska, należy spełnić kilka warunków. Sprawdźcie szczegóły.

Czy polskie prawo jazdy jest międzynarodowe?

Polskie prawo jazdy obowiązuje w państwa Unii Europejskiej. Natomiast, poza granicami UE kierowca musi posiadać międzynarodowe prawo jazdy, które stanowi przetłumaczony na inne języki, odpis polskiego prawa jazdy.

Polskie prawo jazdy dla Ukraińca

Obywatel Ukrainy, który chce wymienić prawo jazdy na polskie, mając ważne ukraińskie uprawnienia, musi spełnić warunek przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje osobiste lub zawodowe więzi lub posiadać zaświadczenie o studiowaniu przez co najmniej 6 miesięcy w roku.

Dodatkowo musi złożyć odpowiednie dokumenty, charakterystyczne dla tej sytuacji - kserokopię prawa jazdy wraz z tłumaczeniem prawa jazdy na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP oraz kserokopię dokumentu potwierdzającą prawo pobytu w Polsce.

Ukrainiec musi również złożyć wraz z wnioskiem o wymianę prawa jazdy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, celem potwierdzenia tych, zawartych w dokumencie ukraińskim oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej, na rzecz właściwego Konsulatu Ukrainy w Polsce, który potwierdzi autentyczność wymienianego dokumentu.

Poza tym, do wniosku należy dołączyć standardowe dokumenty, które są wymagane od polskich kierowców przy wymianie prawa jazdy.

Zagraniczne prawo jazdy a punkty karne - co mówią przepisy?

Kierowcy, którzy posiadają zagraniczne prawo jazdy, po popełnieniu wykroczeń w Polsce, również otrzymują punkty karne. Zgromadzone punkty obowiązują jedynie w naszym kraju, poza granicami Polski nie są ważne.

Niemniej, przekroczenie dozwolonego limitu prędkości jazdy przez obcokrajowca, jest tak samo karane, jak w przypadku polskich kierowców.

Mandat karny gotówkowy dla obcokrajowca

Poza punktami karnymi, obcokrajowiec z zagranicznym prawem jazdy, jest karany także mandatem. W sytuacji, gdy kierowca nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju, sposób postępowania różni się od tego, który znają polscy kierowcy.

W przypadku osób czasowo przebywających na terytorium Polski lub niemających stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, funkcjonariusze wystawiają mandaty karne gotówkowe.

Taki mandat można opłacić również w formie bezgotówkowej, kartą płatniczą lub innym nośnikiem, jeśli policjant nakładający karę ma do dyspozycji odpowiednie urządzenie rozliczające.

Odmowa przyjęcia mandatu lub nieuiszczenie grzywny spowoduje skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, który może zarządzać zatrzymania paszportu lub innego dokumentu, który uprawnia do przekroczenia granicy na czas wykonania kary, uiszczenia grzywny w terminie 3 dni, pod rygorem zastępczej kary aresztu. Cały proces ma charakter trybu przyspieszonego.

Zatrzymanie zagranicznego prawa jazdy

Zatrzymane prawo jazdy zagranicznego kierowcy, który nie mieszka na stałe w Polsce, jest niezwłocznie przekazywane staroście właściwemu, ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Następnie jest ono przekazywane do właściwego organu państwa wydającego dokument.                                                               

Zagraniczne prawo jazdy a przewóz osób

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ubiegłego roku, nakazuje obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy przez wszystkich obcokrajowców, którzy świadczą usługi płatnego przewozu osób lub taksówkarskie w Polsce.

Celem wprowadzenia tych zmian jest wzmocnienie bezpieczeństwa płatnych przewozów osobowych oraz uniemożliwienie wykonywania usług przewozowych przez osoby niespełniające wymagań.

Szacuje się, że nowe przepisy wpłyną na wzrost cen przewozów, zmniejszy się liczba kierowców w tym sektorze, a także wzrośnie średni czas oczekiwania na przejazd.

Wymiana prawa jazdy zagranicznego na polskie - od kiedy?

Nowy obowiązek wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie wchodzi w życie 17 czerwca 2024 roku.

Co ważne – o polskie prawo jazdy można ubiegać się dopiero po 185 dniach pobytu na terytorium RP.

Ten warunek dotyczy każdej osoby, która ma zagraniczne prawo jazdy i mieszka w Polsce przynajmniej 185 dni. Po upływie tego okresu musi wymienić dokument na obowiązujący względem przepisów krajowych.

Jeśli kraj, który wydał prawo jazdy jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej lub Wiedeńskiej, wówczas kierowca nie musi zdawać teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy. Jeśli sytuacja jest odwrotna, wówczas kierujący musi podejść do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy, aby mógł wymienić dokument zagraniczny na polski.

Jeśli kierowca tego nie zrobi, wówczas będzie traktowany przez funkcjonariuszy policji, jako sprawca wykroczenia prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień (art. 94 Kodeksu wykroczeń § 1):

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.”

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic