05.10.2022

W tych sytuacjach możesz stracić swój samochód!

Strona głównaBlog Yanosik W tych sytuacjach możesz stracić swój samochód!

W świetle prawa nawet właściciel samochodu może utracić swoją własność! Kto może zabrać kierowcy jego prywatne auto? W jaki sposób pojazd może zostać zarekwirowany? Sprawdźcie poniżej, co dokładnie mówią przepisy.

 

W Polsce obowiązujące prawo jest takie, że właścicielowi samochodu może odebrać jego własność. Spokojnie, liczba przypadków, w których policja faktycznie może zatrzymać auto jest naprawdę bardzo ograniczona. Zwykle do takiego zdarzenia dochodzi bardzo rzadko, w ściśle uzasadnionych sytuacjach.

Najpowszechniejszym scenariuszem jest odholowanie pojazdu na parking depozytowy. Decyzję o takim działaniu podejmuje policja lub straż miejska (w określonych przypadkach). Przepisy przewidują również sytuacje, w których pojazd może zostać zatrzymany w wyniku podjęcia takiej decyzji przez prokuratora lub sąd. Często można również stracić swoje auto z powodu długów.

Wojsko może zabrać samochód kierowcy

Możecie tego nie wiedzieć, ale także wojsko może pozbawić właściciela auta w ramach przygotowań do mobilizacji. Jest to uregulowane w prawie do świadczeń rzeczowych od obywateli. Zgodnie z art. 208 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, również na osoby fizyczne może zostać nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, który polega na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych na cele przygotowania państwa do obrony. A to oznacza, że wojsko może zająć samochód przyczepę, a nawet motocykl czy inne maszyny.

Cywilny samochód może zostać zabrany nie na dłużej niż 48 godzin, w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych. Z kolei w przypadku ćwiczeń obrony cywilnej lub z zakresu powszechnej samoobrony na 24 godziny. Świadczenie rzeczowe dotyczące ćwiczeń wojskowych upoważnia do zabrania auta na okres 7 dni.

Właściciel pojazdu nie zostaje jednak z niczym. Otrzymuje ryczałt w wysokości około 300 zł za każdą dobę korzystania z jego samochodu przez żołnierzy. Dodatkowo – armia pokryje koszty uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania. Wojsko może skorzystać z danego pojazdu tylko trzy razy.

Parking depozytowy

Zwykle to najpowszechniejszy scenariusz zabrania auta kierowcy. Pojazd może być odholowany na parking depozytowy, gdy jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na nieużywanie. Wówczas może zostać usunięty z drogi przez straż miejską lub policję, oczywiście na koszt właściciela lub posiadacza.

Do takiej sytuacji może dojść również wtedy, gdy zostawicie auto w miejscu, w którym jest to zabronione, pojazd utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Samochód może również być odholowany na parking depozytowy, jeśli nie ma innej możliwości zabezpieczenia go, w sytuacji w której kierowała nim osoba będąca w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu czy środka działającego podobnie do alkoholu.

W trybie art. 50a ust 1 nieodebrany pojazd, który wcześniej został usunięty z drogi  na wezwanie gminy przez osobę uprawnioną w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, zostanie uznany za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Wówczas przechodzi na własność gminy, na mocy tejże ustawy.

Samochód jako broń

Auto może być również wykorzystane do celowego wyrządzenia krzywdy innej osobie, np.: umyślnego potrącenia pieszego lub zepchnięcia innego pojazdu z drogi. O tym, czy auto zostanie zatrzymane i skonfiskowane decyduje sąd, w zależności czy w wyniku celowego działania ktoś poniósł obrażenia, straty w mieniu lub zginął. Wtedy sąd może uznać przepadek auta jako narzędzie przestępstwa.

Samochód użyty do popełnienia przestępstwa

Samochód można również skonfiskować na podstawie art. 44 kodeksu karnego, w którym w paragrafie 2 wskazuje się, że sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Wówczas sądy obligatoryjnie konfiskują auta pochodzące bezpośrednio z przestępstwa, ale też mogą orzec przepadek przedmiotów, który posłużyły do jego dokonania.

Auto dowodem w sprawie lub zabezpieczeniem majątkowym

Pojazd może być zatrzymany również przez prokuratora czy sąd, jeśli będzie uznany jako dowód w sprawie czy zabezpieczenie majątkowe na poczet niespłaconej kary. W myśl art. 217 k.p.k. rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie lub podlegają zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody, można wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a jeśli sprawa ma charakter niecierpiący zwłoki wówczas również na żądanie policji lub innego organu uprawnionego.

Zajęcie przez komornika

To podstawa w egzekwowaniu należności w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik może zająć należące do dłużnika samochody, nawet jeśli stanowi współwłasność kilku podmiotów.

Auto może zostać również odebrane w sytuacji przejęcia długu spadkodawcy, na którego pokrycie brakuje środków finansowych.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic