29.09.2023

Mycie samochodu na własnej posesji – można, czy nie można?

Strona głównaBlog YanosikMycie samochodu na własnej posesji – można, czy nie można?

Coraz rzadziej można zobaczyć, jak ktoś myje samochód na własnej posesji. Dlaczego? Bo można za to dostać mandat – zakazuje tego polskie prawo. Wysokość kar jest różna. Można tego uniknąć, jeśli odpowiednio przygotuje się posesję, ale co to właściwie oznacza? Sprawdźcie!

Kara za mycie auta na własnej posesji

W Polsce obowiązuje zakaz mycia samochodu na własnej posesji. Za jego nieprzestrzeganie można otrzymać mandat, a wysokość kar finansowych jest ustalana przez rady gmin i może się od siebie różnić, w zależności od regionu. Nie mniej – za mycie samochodu na własnej posesji można zapłacić nawet 500 zł mandatu, jeśli nie została do tego przystosowana. A jak tego uniknąć?

Co mówią przepisy o myciu samochodu na posesji?

Brudna woda, która wsiąka w ziemię jest niezgodna z prawem, co reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.).

Art. 4.

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”, regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: (…)

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

Każda gmina w naszym kraju posiada taki regulamin, a więc mycie pojazdów poza myjniami może być przeprowadzone wyłącznie wtedy, gdy ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabronione jest odprowadzanie ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

Samochody mogą być myte w myjniach lub miejscach wyznaczonych przez zarządców spółdzielni, wspólnoty lub władze gminy.

Spłukanie auta czystą wodą

Teoretycznie nie jest zakazane w żaden sposób, ale jeśli w grę wchodzi użycie szamponu, wówczas należy spełnić warunki stosowania chemii biodegradowalnej i odprowadzić zanieczyszczenia do zamkniętego zbiornika.

W kwestii odkurzania samochodu nie ma żadnych problemów, tak samo jak dla woskowania czy polerowania. 

Czy mogę umyć samochód na parkingu przed blokiem?

Pomimo tego, że nie ma żadnych krajowych przepisów, które regulują mycie samochodu na parkingu pod blokiem lub własnej posesji, trzeba mieć na uwadze że to każda gmina ustala własny regulamin w zakresie mycia auta poza myjnią. I ta czynność może być zabroniona.

Ustawowym obowiązkiem każdej gminy jest stworzenie tzw. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. I właśnie w nim znajdziecie m.in. wytyczne co do mycia samochodów poza terenem myjni, czyli np.: na własnej posesji lub na parkingu pod blokiem.

Regulamin można znaleźć w internecie na stronie Waszej gminy, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

Powyższe informacje nie oznaczają od razu, że jeśli Wasz sąsiad myje samochód pod blokiem w weekend, to popełnia wykroczenie. Jeśli brudna woda wraz z detergentami jest odprowadzana do kanalizacji, wówczas postępuje zgodnie z prawem. Choć wiadomo, że lepiej byłoby gdyby mył auto na myjni.

Czy można myć samochód na posesji w Poznaniu?

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania zasady mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi wyglądają następująco:

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się, jeśli powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego umożliwiającego ich usunięcie zgodnie z przepisami Ucpg. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się przy zapewnieniu ochrony przed hałasem oraz jeśli nie dojdzie do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i powietrza, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.  

Czy można myć samochód na posesji w Krakowie?

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kraków informuje, że:

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonej szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego.

2. Zakazane jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby. 

3. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone, jeżeli nie są uciążliwe dla mieszkańców oraz nie powodują zagrożenia dla środowiska, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zakazane jest prowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, a w szczególności napraw blacharsko-lakierniczych oraz napraw związanych z wymianą oleju silnikowego i przekładniowego, płynów chłodniczych i hamulcowych lub innych napraw, w wyniku których może nastąpić zanieczyszczenie terenu tymi substancjami.

Czy można myć samochód na posesji w Warszawie?

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi w stolicy informują, że: 

1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków:

1) środki stosowane do mycia są wyłącznie środkami ulegającymi biodegradacji;

2) mycie prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z Regulaminem;

3) naprawy pojazdów samochodowych prowadzone są w taki sposób, aby uniemożliwić zanieczyszczenie powierzchni nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi, a także powietrza atmosferycznego.

2. Powstałe w ramach mycia lub naprawy pojazdów samochodowych odpady, stanowiące odpady komunalne zbiera się selektywnie i pozbywa w sposób określony w Regulaminie.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic